1e Edmond Delhougne Penning uitgereikt aan genealoog Funs Patelski

Tijdens de Genealogiedag Limburg, welke wordt gehouden op zaterdag 12 maart 2016 te Maastricht, ontvangt de genealoog Funs Patelski uit Klimmen uit handen van de heer Ger Koopmans (gedeputeerde financiën, sport en cultuur) de eerste "Edmond Delhougne Penning". Deze onderscheiding kan gezien worden als voortzetting van de in 1998 ingestelde “Limburgse Genealogische Prijs”.

Voor foto's van de utreiking kijk onderaan het artikel.

Edmond Delhougne Penning

De "Edmond Delhougne Penning" is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie[1] binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische provincie Limburg. De penning wordt maximaal eenmaal in de twee jaar en minimaal eenmaal in de vijf jaar toegekend.

De penning, die is ontworpen door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen, is in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne met als omschrift: “EDMOND DELHOUGNE PENNING”.

Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,00 verbonden. Penning en geldbedrag worden beschikbaar gesteld door de Stichting Edmond Delhougne, Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond dat door de genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 1957 is opgericht.[2]

Aan de toekenning van de penning is een jury verbonden, die is samengesteld uit deskundigen op het gebied van genealogie en/of geschiedenis uit Nederlands en Belgisch Limburg. De jury staat onder leiding van voorzitter A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard.

De motieven waarom de heer Patelski[3] de prijs zal ontvangen zijn met name gelegen in:

  • de kwaliteit van zijn jarenlang genealogisch onderzoek en publicaties;
  • de wijze waarop hij zorg draagt voor de maatschappelijke aandacht voor en de promotie van de genealogie in het algemeen waarbij met name zijn verdiensten in de relatie tussen genealogie en genetisch onderzoek in het oog springen;
  • de verdiensten van de heer Patelski als hoofd- en eindredacteur voor het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

Stichting Edmond Delhougne

(Bijlage 1)

De Stichting Edmond Delhougne, voorheen Stichting Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis, werd in februari 1957 opgericht door de genealoog drs. E.M.A.H. Delhougne (1932-2013) en is gevestigd te Roermond.

De Stichting Edmond Delhougne heeft tot doel het bevorderen van de genealogie en streekgeschiedenis, in het bijzonder in de provincie Limburg. Daartoe beschikt zij over een omvangrijke collectie genealogische en historische documentatie, manuscripten, literatuur en heraldische werken. Naast genealogische archieven beschikt de Stichting Edmond Delhougne over een grote collectie bidprentjes (ca. 1 miljoen) en oude prentbriefkaarten van Roermond. Medewerkers van de Stichting Edmond Delhougne verrichten genealogisch en historisch onderzoek. Daarnaast ondersteunen en stimuleren zij onderzoek en publicaties van derden, onder meer middels cursussen.

Sinds 1992 heeft de Stichting Edmond Delhougne de beschikking over een eigen huisvesting op Pierre Cuypersstraat 17-19 te Roermond, bestaande uit een bibliotheek, archief- en werkruimten.

Edmond Delhouge

 Portret Drs. E.M.A.H. Delhougne, geschilderd in 1984 door John Charles Brinkworth

Drs. Edmond Marie August Henri (Edmond) Delhougne (1932-2013) stamde uit een vooraanstaande Sittardse familie en is geboren in Roermond als enige zoon van Mr. (Joseph) Edmond Delhougne, president van de rechtbank aldaar, en Anna Mostart, dochter van August Mostart, hoofd van de naar hem genoemde 'Mostartschool' te Venlo, en Antoinette Vleugels. Edmond jr. studeerde rechten in Nijmegen en is zich reeds tijdens zijn studie gaan toeleggen op genealogie. Hij was van oordeel dat in Limburg alle autochtonen binnen tien tot twaalf generaties neven en nichten van elkaar zijn.

In 1956 verscheen van hem het eerste van twee boeken over “Roermondse Geslachten”. Hij publiceerde vanaf 1957 de vier bekende delen “Genealogieën”, met daarin kwartierstaten van bekende Limburgse families. Zijn boeken behoren tot de genealogische klassiekers van Limburg. Hij was jarenlang redacteur van “De Limburgse Leeuw" (1952-1966), de voorganger van het huidig genealogisch tijdschrift van de sectie Genealogie van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). In 1961 heeft het Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis de uitgave van "De Limburgse Leeuw" overgenomen. Tot aan zijn dood was hij voorzitter van dit instituut. Op zijn initiatief verscheen in 1964 het “Libellus Festivus”, aangeboden aan de bekende Roermondenaar Joseph H.F.H. Linssen bij gelegenheid van diens 70e verjaardag. In 1967 was hij initiatiefnemer en medeauteur van “Huldeblijk Jan J.M.H. Verzijl” met daarin het vaak geraadpleegde artikel “Proeve van een handleiding voor het genealogisch onderzoek in het bijzonder in Limburg”. In 1982 verscheen op zijn 50e verjaardag het “Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne”.

Edmond Delhougne was leermeester en inspirator voor veel genealogen in Limburg en daarbuiten. Velen gaf hij steun en raad.

Literatuur:

  • J-W. Koten, Biografie Edmond (Marie August Henri) Delhougne (1932-2013), op: www.ngv.nl.
  • H. van der Bruggen, In Memoriam Edmond Delhougne (1932-2013), in: Spiegel van Roermond, 2014, 10-12.
  • Ton van den Berg, Bibliografie van Drs. Edmond M.A.H. Delhougne, in: Spiegel van Roermond, 2014, 13.

Bibliografie:

Genealogieën van Roermondse geslachten (2 delen); Genealogieën I-IV (1957-1974); Liber Amicorum Edm. M.A.H. Delhougne (1982); Genealogieën van de families Castermans (1983), Mertens (1985), Van der Sterren/Snellen (1988), Kwartierstaat Schrijen-Lippertz (1979); Descentorium Delhougne-Wi(e)rix: lijst van afstammelingen in zowel mannelijke als vrouwelijke lijn van het echtpaar Joseph Balthasar Delhougne (1789-1841) en Maria Mechtildis Wi(e)rix (1788-1858). Daarnaast heeft Edmond Delhougne onder meer in het tijdschrift de Limburgse Leeuw (1959-1964) en Gens Nostra (1974-1991) diverse genealogieën en kwartierstaten gepubliceerd van Limburgse families.
In 1991 verscheen van hem de kwartierstaat en verwantschapstabel van Prof. mr. ir. J.L.G. Henssen in Kadaster in perspectief.

Bijlage 2

Foto A.S.M. Patelski, met op de achtergrond portret Drs. E.M.A.H. Delhougne.
Foto Rudy Zijlstra Roermond  2016

Alfons Stanislaus Maria (Funs) Patelski

Genealoog en archiefonderzoeker, Hoofd- en eindredacteur van het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie.

Geboren te Neerhem (gem. Valkenburg-Houthem) 19 september 1947, medewerker Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis (1971-1981), medeauteur Kwartierstaat
Schrijen-Lippertz (1979), mede-initiatiefnemer en redactielid Liber Amicorum Edmond Delhougne (1982), vrijgevestigd genealoog en archiefonderzoeker (1983-heden), bestuurslid afd. Limburg (1977-1981) en vicevoorzitter afd. Noord- en Midden-Limburg (1981-1982) van de Nederlandse Genealogische Vereniging, medestichter en secretaris-penningmeester Stichting Genealogisch Centrum de Leeuw van Valkenburg (1983-heden), genealogisch correspondent Rijksarchief Limburg (thans Regionaal Historisch Centrum Limburg) (1984-2014), secretaris Stichting In Onsen Landen van Valckenborgh (1985-1990), bestuurslid Stichting Martin Stevensfonds (1987-1989), bestuurslid Kring Valkenburg-Heuvelland van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (1988-1994), redactielid kwartaalmagazine Geulrand (1983-1989), lid van de werkgroep van Het Land van Herle (1988-heden), redactielid en grafisch verzorger van de jaarboeken uitgegeven door Stichting Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal (1991-1997), docent genealogie aan verschillende instellingen (1988-heden), bestuurslid (1997-heden) waarvan secretaris (1997-2007) van Stichting Het Land van Herle, publicist van genealogische en geschiedkundige studies. De heer Patelski is penningmeester van de Stichting Genetische Genealogie in Nederland 2011-heden.

[1] Genealogie: de wetenschap die de gegevens bestudeert, waaruit valt af te leiden in hoeverre personen onderling bloed- of aanverwant zijn en deze systematisch beschrijft. Bron: Drs. Edm. M.A.H. Delhougne, Huildeblijk Jan J.M.H.Verzijl,  “Proeve van een handleiding voor het genealogisch onderzoek in het bijzonder in Limburg”, Roermond 1967, 26-46

[2] Voor informatie over de Stichting Edmond Delhougne: zie bijlage 1

[3]Voor de biografie van de heer Patelski: zie bijlage 2

Foto Judith Oostwegel - van Uden